Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2567

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน เพื่อนำเสนอ ผลงาน ผส.ทล.14, รายงานความก้าวหน้าการใช้งาน HAIMS Mobile และ APP MUAT, การวางแผนการออกประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2567 , การพิจารณาช่างควบคุมงาน / กรรมการตรวจรับพัสดุ การแนะนำข้าราชการใหม่บรรจุใหม่ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 14, ความก้าวหน้างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การพิจารณาขั้นเงินเดือน โดยมีนายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงส่วนบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14 และ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting