f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 30/01/2563 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรวิศวกรรมงานทาง กรมทางหลวง รุ่นที่ 9
2 24/01/2563 พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง ปี 2563
3 24/01/2563 นายชาติพงษ์ รตโนภาส รส.ทล.14.1 ไดเข้าเยี่ยมนายสุพจน์ นาคเกิด
4 24/01/2563 ยินดีต้อนรับท่านสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านการวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะเดิน
5 08/01/2563 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4 วันที่ 7 มกราคม 2563
6 19/12/2562 ประชุมทางไกลผ่านระบบ WEB CONFERENCE กรมทางหลวง
7 03/12/2562 ประชุมทางไกลผ่านระบบ WEB CONFERENCE กรมทางหลวง
8 03/12/2562 คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าแข่งกีฬากรมทางหลวง 2562
9 17/10/2562 อัญเชิญพระพุทธรูป ขึ้นตั้งประจำที่อาคารสำนักงานหลังใหม่
10 17/10/2562 ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ลำดับที่ 33
11 08/08/2562 กิจกรรม "Big Cleaning Day" ประจำปี 2562
12 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
13 24/07/2562 กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"
14 21/06/2562 คณะตรวจประเมินหมวดทางหลวง เดินทางตรวจประเมินหมวดฯ ในสังกัดแขวงทางหลวงระยอง
15 21/06/2562 คณะตรวจประเมินหมวดทางหลวง เดินทางตรวจประเมินหมวดฯ ในสังกัดแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา