f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 30/01/2566 การอบรมนวัตกรรมแผ่นสะท้อนแสง สำหรับงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน
2 20/01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ยินดีต้อนรับ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล พร้อมคณะตรวจเยี่ยมปีใหม่ 2566 ด้วยความยินดี
3 13/01/2566 ประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยฯ
4 05/01/2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สทล.14 ได้ร่วมกันอวยพร ผส.ทล.14 และ รส.ทล.14.1
5 07/11/2565 ประชุมการซักซ้อมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
6 02/11/2565 ประชุมเพื่อหารือการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2565
7 18/10/2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
8 18/10/2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
9 28/09/2565 วันพระราชทานธงชาติไทย
10 13/09/2565 การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี 2566-2570
11 06/08/2565 กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (DOH Big Cleaning Day) ประจำปี 2565
12 27/07/2565 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
13 22/07/2565 งานมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับแขวงหลวง หมวดทางหลวง และหัวหน้างานด้านวิศวกรรม ดีเด่น ประจำปี 2565
14 12/07/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน สำนักงานทางหลวงที่ 14 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565
15 07/07/2565 ประชุมชี้แจงรายละเอียดงานงบประมาณปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานที่ต้องดำเนินการ