f
การเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ปีงบประมาณ 2567
ลงวันที่ 13/03/2567

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 ได้มอบหมายให้

นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 เป็นประธาน

ในการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ปีงบประมาณ 2567

โดยมี นางวิไลวรรณ ละมัย ผู้อำนวยการส่วนบริหาร และ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายบริหาร

พร้อมหัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 14  เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14


'