f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 01/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 23/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 04/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 07/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 2 ระหว่าง กม.270+348 - กม.270+908 30/04/2563 ทล.14/eb/28/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 30/04/2563 ทล.14/eb/26/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่งการกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร รายการ เสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 30/04/2563 ทล.14/eb/25/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่งการกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและการกระจายสินค้าทางการเกษตร รายการ เสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3409 ตอน ชากไทย - ทุ่งจันดำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 30/04/2563 ทล.14/eb/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดรายการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข3322ตอนเขาสุกิม-ห้วยสะท้อน 30/04/2563 ทล.14/eb/24/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ