f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2567 ถึงเดือน มิ.ย. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2567 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระ สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2566) 03/04/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) 04/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1 สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 05/04/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) 04/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 64) 01/10/2564 ประกาศผู้ชนะ รายไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 64) สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 3) 01/07/2564 ประกาศผลผู้ชนะฯ (ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.) สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2564) 01/04/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) 04/01/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 01/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14/07/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10/07/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 237 รายการ