f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/08/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.4+400 - กม. 5+550 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดนกิจกรรมย่อยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด.อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ที่ กม.0+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด -ป่าเตียน ระหว่าง กม.275+465 - กม.275+950 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่งการกระจายสินค้าทางการเกษตรกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและการกระจายสินค้าทางการเกษตรรายการเสริมผิวทางพาราแอลฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข3409ตอนชากไทย-ทุ่งจันดำอำเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่งการกระจายสินค้าทางการเกษตรกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตรรายการเสริมผิวทางพาราแอลฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข3249ตอนเขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่งอำเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันบุร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดรายการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข3322ตอนเขาสุกิม- เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมหลัก บูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ขยายทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ เชื่อมโยงด่านการค้าชายแดน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 30 รายการ