f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.4+400 - กม. 5+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/08/2563 ทล./eb/29/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 2 ระหว่าง กม.270+348 - กม.270+908 13/04/2563 ทล.14/eb/28/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13/04/2563 ทล.14/eb/26/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่งการกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร รายการ เสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 13/04/2563 ทล.14/eb/25/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่งการกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและการกระจายสินค้าทางการเกษตร รายการ เสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3409 ตอน ชากไทย - ทุ่งจันดำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 13/04/2563 ทล.14/eb/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดรายการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข3322ตอนเขาสุกิม-ห้วยสะท้อน 13/04/2563 ทล.14/eb/24/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่ายตชด. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 13/04/2563 ทล.14/eb/27/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมหลัก บูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 13/04/2563 ทล.14/eb/22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EECและประเทศเพื่อนบ้านกิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดนกิจกรรมย่อยขยายทางหลวงหมายเลข3159 ตอน เขาสมิง-นนทรีย์ เชื่อมโยงด่านการค้าชายแดน 13/04/2563 ทล.14/eb/21/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ที่ กม.0+000 08/04/2563 ทล.14/eb/19/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.275+465 - กม.275+950 08/04/2563 ทล.14/eb/20/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.127+535 - กม.128+600 และ กม.128+910 - กม.129+100 30/03/2563 ทล.14/eb/18/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.10+240 - กม.12+000 27/03/2563 ทล.14/eb/14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.18+106 - กม.19+075 27/03/2563 ทล.14/eb/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.40+840 - กม.42+033 27/03/2563 ทล.14/eb/16/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 45 รายการ