f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณฯ) จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณฯ) สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด (งานงบประมาณฯ) จำนวน 5 รายการ 09/09/2563 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณฯ) สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณฯ) จำนวน 10 รายการ 09/09/2563 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณฯ) สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณฯ จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณฯ) สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณฯ) จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณฯ) สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณฯ) จำนวน 7 รายการ 09/09/2563 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณฯ) สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.4+400 - กม. 5+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/08/2563 ทล./eb/29/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสิ่งของชำรุดงานเงินทุนฯ (ยางและเศษเหล็ก) จำนวน 11 รายการ 04/08/2563 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสิ่งของชำรุดงานเงินทุนฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสิ่งของชำรุดงานเงินทุนฯ (แบตเตอรี่) จำนวน 7 รายการ 04/08/2563 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสิ่งของชำรุดงานเงินทุนฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานงบประมาณฯ) จำนวน 3 รายการ 29/06/2563 ประกาศขายทอดตลาด ที่ ทล.14/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 4 รายการ 29/06/2563 ประกาศขายทอดตลาด ที่ ทล.14/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 29/06/2563 ประกาศขายทอดตลาด ที่ ทล.14/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 2 ระหว่าง กม.270+348 - กม.270+908 17/04/2563 ทล.14/eb/28/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 17/04/2563 ทล.14/eb/26/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่งการกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร รายการ เสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 17/04/2563 ทล.14/eb/25/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 43 รายการ