f
ภารกิจ
ลงวันที่ 06/11/2561

 

สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ภารกิจ

  • วางแผน   สำรวจ   ออกแบบ   ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในงานปรับปรุง และบำรุงรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบ

  • ควบคุมการปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวง

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ

  • บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


'