f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 04/08/2563 56,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/09/2563 157,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/09/2563 57,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/09/2563 14,215.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23/09/2563 62,605.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/09/2563 77,217.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 24/09/2563 132,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/09/2563 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18/09/2563 22,100.82 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18/09/2563 30,924.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 18/09/2563 90,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/09/2563 84,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 14/09/2563 11,279.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/09/2563 18,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างทำป้ายในอาคารสำนักงาน 09/09/2563 17,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 352 รายการ