f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่งการกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร รายการ เสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 30/04/2563 17,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่งการกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและการกระจายสินค้าทางการเกษตร รายการ เสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3409 ตอน ชากไทย - ทุ่งจันดำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 30/04/2563 23,310,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดรายการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข3322ตอนเขาสุกิม-ห้วยสะท้อน 30/04/2563 14,223,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่ายตชด. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 30/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมหลัก บูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 30/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EECและประเทศเพื่อนบ้านกิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดนกิจกรรมย่อยขยายทางหลวงหมายเลข3159 ตอน เขาสมิง-นนทรีย์ เชื่อมโยงด่านการค้าชายแดน 30/04/2563 45,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 10,753.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 59,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซ์้อวัสดุสำนักงาน 16/04/2563 10,166.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2563 10,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 22,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10/04/2563 179,695.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ที่ กม.0+000 23/04/2563 26,724,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.275+465 - กม.275+950 23/04/2563 22,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 284 รายการ