f
ปริมาณจราจร สำนักงานทางหลวงที่ 14
ลงวันที่ 08/11/2561

ข้อมูลปริมาณจราจร

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปี 2560 326 ดาวน์โหลด
ปี 2561 282 ดาวน์โหลด
ปี 2562 147 ดาวน์โหลด
ปี 2563 166 ดาวน์โหลด
ปี 2564 82 ดาวน์โหลด
ปี 2565 119 ดาวน์โหลด
ปี 2566 15 ดาวน์โหลด

'