f
ปริมาณจราจร สำนักงานทางหลวงที่ 14
ลงวันที่ 08/11/2561

ข้อมูลปริมาณจราจร

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปี 2560 330 ดาวน์โหลด
ปี 2561 286 ดาวน์โหลด
ปี 2562 152 ดาวน์โหลด
ปี 2563 172 ดาวน์โหลด
ปี 2564 84 ดาวน์โหลด
ปี 2565 128 ดาวน์โหลด
ปี 2566 27 ดาวน์โหลด

'