f
ปริมาณจราจร สำนักงานทางหลวงที่ 14
ลงวันที่ 08/11/2561

ข้อมูลปริมาณจราจร

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปี 2560 236 ดาวน์โหลด
ปี 2561 209 ดาวน์โหลด
ปี 2562 61 ดาวน์โหลด
ปี 2563 72 ดาวน์โหลด
ปี 2564 4 ดาวน์โหลด
ปี 2565 0 ดาวน์โหลด

'