f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63040001006
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมหลัก บูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 15,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/04/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ