f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63040000878
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่งการกระจายสินค้าทางการเกษตรกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและการกระจายสินค้าทางการเกษตรรายการเสริมผิวทางพาราแอลฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข3409ตอนชากไทย-ทุ่งจันดำอำเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 23,310,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/04/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ