f
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง ปี 2563
ลงวันที่ 24/01/2563

นายสุระพล มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง ประจำปี 2563

โดยมีนายชาติพงษ์ รตโนภาส รส.ทล.14.1,นายศุภโชค มีอำพล รส.ทล.14.2,

ผอ.ส่วนฯ,หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย


'