f
การตรวจประเมินงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567
ลงวันที่ 08/05/2567

นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินฯ

ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯ แขวงทางหลวงระยอง

เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง

หัวหน้างานด้านวิศวกรรม และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง


'