f
การตรวจประเมินงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567
ลงวันที่ 02/05/2567

นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินฯ

ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง

หัวหน้างานด้านวิศวกรรม และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ห้องประชุมหมวดทางหลวงบ้านโพธิ์


'