f
การตรวจประเมินงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567
ลงวันที่ 01/05/2567

นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินฯ

ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง

หัวหน้างานด้านวิศวกรรม และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ห้องประชุมหมวดทางหลวงหนองใหญ่


'