f
เตรียมความพร้อมงานงบประมาณปี 2567 และติดตามความก้าวหน้าการใช้งาน App MUAT
ลงวันที่ 06/02/2567

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 ได้มอบหมายให้

นายสุทัศน์ คุณโฑ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมงานงบประมา่ณ ปี 2567

และติดตามความก้าวหน้าการใช้งาน APP MUAT

โดยมีแขวงทางหลวงในสังกัด หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

และประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting อีกระบบหนึ่ง

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14


'