f
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ 04/01/2562

นายสุระพล มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมต้อนรับ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร (ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม) พร้อมคณะ ในการตรวจราชการ

จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก

และปลอดภัย ในการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14


'