f
การถ่ายทอดประสบการณ์ ผลงาน และแนวคิดการจัดทำโครงการ ของ นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์
ลงวันที่ 20/12/2566

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

มอบให้ หัวหน้าส่วน ฝ่าย งาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วมรับฟัง การถ่ายทอดประสบการณ์ ผลงาน และแนวคิดการจัดทำโครงการ

ของ นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด

เพื่อใช้ในการดำเนินการในการพัฒนาพื้นที่ในความรับผิดชอบ แต่ละหน่วยงาน

พร้ัอมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14


'