f
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 14 เรื่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลงวันที่ 27/11/2566

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 14 

เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จึงประกาศให้ทราบกันโดยทั่วกัน และให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

ต้องกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและปฤติมิชอบ 16 ดาวน์โหลด

'