f
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ลงวันที่ 17/10/2566

นายธิติ  เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 มอบหมายให้

นายวิไลวรรณ ละมัย ผู้อำนวยการส่วนบริหาร นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

13 ตุลาคม 2566

โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา

และปรับปรังภูมิทัศน์โดยรอบ ณ บริเวณสวนสาธารณะ หน้าลานวัฒนธรรม ตำบลหนองใหญ่

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี


'