f
ตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงระยอง
ลงวันที่ 16/05/2566

นายชาติพงษ์  รตโนภาส ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินฯ

ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงระยอง

เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง

หัวหน้างานด้านวิศวกรรม และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง


'