f
ตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงจันทบุรี
ลงวันที่ 10/05/2566

นายชาติพงษ์  รตโนภาส ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินฯ

ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงจันทบุรี

เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง

หัวหน้างานด้านวิศวกรรม และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ห้องประชุมแขวงทางหลวงจันทบุรี


'