f
ตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ลงวันที่ 08/05/2566

นายชาติพงษ์  รตโนภาส ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

 งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินฯ

ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง

 หัวหน้างานด้านวิศวกรรม และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ห้องประชุมแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา


'