f
ตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
ลงวันที่ 03/05/2566

นายชาติพงษ์  รตโนภาส ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินฯ

ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง

หัวหน้างานด้านวิศวกรรม และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ห้องประชุมแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2


'