f
ตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
ลงวันที่ 03/05/2566

นายชาติพงษ์  รตโนภาส ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินฯ

ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง

หัวหน้างานด้านวิศวกรรม และผู้อำนวยการแขวงทางหลวง 

ห้องประชุมแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1


'