f
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยฯ
ลงวันที่ 13/01/2566

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 ได้มอบหมายให้

นายชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง พร้อมด้วย

นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 และ

นายช่างงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัย

และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในการติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาล การประเมินผลสัมฤทธิ์

การดำเนินงานโครงการทางหลวงรับรองระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14

 


'