f
ประชุมการซักซ้อมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
ลงวันที่ 07/11/2565

นายธิติ  เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

มอบหมายให้ นายวิชชา ฉัตรมงคลพันธ์ ผู้อำนวยการแผนงาน

เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

โดยมี รอ.ขท.(ว) และ ขฟ.ขท. ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14


'