f
ประชุมเพื่อหารือการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2565
ลงวันที่ 02/11/2565

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 มอบหมายให้

นายชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ประธานกรรมการกีฬา สทล.14

เป็นประธานการประชุมหารือการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2565

โดยมี ผอ.ขท. ผอ.ส่วน/ฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14 และ

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

 


'