f
การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี 2566-2570
ลงวันที่ 13/09/2565

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 มอบหมายให้

ผอ.ส่วน/ฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แก่่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง

เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2566-25670

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14 ชลบุรี


'