f
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน สำนักงานทางหลวงที่ 14 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565
ลงวันที่ 12/07/2565

ตามหนังสือที่ กง.6/3947 เรื่อง แจ้งการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ งวด 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

เพือเตรียมความพร้อมในการในการรายงานผลผ่านระบบประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ

(Government Accounting Quality Assurance and Evalution System : GAQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ซึ่งกองการเงินและบัญชี ขอให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายแนบหนังสือนำส่งงบทดลองนั้น

สำนักงานทางหลวงที่ 14 ขอรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน สำนักงานทางหลวงที่ 14 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 71 ดาวน์โหลด

'