f
ประชุมชี้แจงรายละเอียดงานงบประมาณปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานที่ต้องดำเนินการ
ลงวันที่ 07/07/2565

นายธิติ เศรรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

ได้มอบหมายให้ นายศุภโชค มีอำพล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 (รส.ทล.14.2) เป็นประธาน

การประชุมชี้แจงรายละเอียดงานงบประมาณปี 2565

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานที่ต้องดำเนินการ (สผ.สร.สป) ในงบประมาณปี 2566

โดยมี ชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 (รส.ทล.14.1) พร้อมด้วย

ผอ.ขท.ทุกแขวง, ผอ.ส่วนฯ, รอ.ขท.(ว), ชผ.ขท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14 


'