f
กรมทางหลวงออกแบบทางหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมืองร้องกวาง ยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพการจราจร รองรับภาคขนส่ง หนุนเศรษฐกิจการค้า-ท่องเที่ยวเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน
ลงวันที่ 05/07/2565

กรมทางหลวงออกแบบทางหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมืองร้องกวาง ยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม  เพิ่มประสิทธิภาพการจราจร รองรับภาคขนส่ง หนุนเศรษฐกิจการค้า-ท่องเที่ยวเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน

 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงขานรับนโยบายนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ผลักดันโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่งของประเทศและรองรับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจังหวัดแพร่ โดยมีทางหลวงสายหลักพาดผ่านคือทางหลวงหมายเลข 101 (สายร้องกวาง - น่าน) ซึ่งปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีสภาพการจราจรติดขัดและมีเขตทางจำกัดในช่วงเขตชุมชนในพื้นที่ อ.ร้องกวาง ทำให้ไม่สามารถขยายช่องจราจรให้เพียงพอที่จะรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้ จนเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงเร่งรัดให้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจราจร ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน รวมทั้งยกระดับด้านความปลอดภัยทางถนนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวง

 

กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จึงได้จัดจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและออกแบบทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง  โดยมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 101 ที่ กม.207+685 บริเวณพื้นที่       ต.แม่ยางตาล โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางด้านซ้าย ทิศเหนือผ่านบ้านแม่ยางใหม่ บ้านแม่ยางเตาปูน  บ้านแม่ยางเปี้ยว ก่อนตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 103 ประมาณ กม.ที่ 5+010 ผ่านวัดแพร่แสงเทียน แนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางด้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับถนนท้องถิ่น (พร.7007) ก่อนผ่านพื้นที่ด้านเหนือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตัดผ่านที่ดินบางส่วนของมหาวิทยาลัยฯ    ที่ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ สิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 101 บริเวณบ้านผาหมู ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ต.แม่ยางตาล ต.แม่ยางฮ่อ ต.ร้องกวาง และ ต.แม่ทราย รวมระยะทางประมาณ 14.898 กิโลเมตร

 

สำหรับรูปแบบโครงการออกแบบเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบร่องกว้าง 9.10 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50  เมตรและด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 60 เมตร โดยใช้วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างโครงการ 2,627  ล้านบาท ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2568 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี มีรายละเอียดงานออกแบบดังนี้ 

 

*1) ทางแยกต่างระดับ (บริเวณจุดตัด ทล. 101 (จุดเริ่มต้นโครงการ)) เป็นรูปแบบสามแยก 2 ระดับในลักษณะทรัมเป็ต (Trumpet Type) โดยออกแบบสะพานบนทางหลวงหมายเลข 101 ถนนระดับพื้นในทิศทางการจราจรจากแนวเส้นทางโครงการลอดใต้สะพานเพื่อเลี้ยวขวาไปเมืองแพร่ ส่วนทิศทางการจราจรจากน่านเลี้ยวขวาไป จ.พะเยา ใช้สะพานตามทางหลวงหมายเลข 101 วนซ้ายลอดใต้สะพานตามแนวทางหลวงหมายเลข 101 ไปตามแนวเส้นทางของโครงการ

                                      

*2) ทางแยกต่างระดับ (บริเวณจุดตัด ทล. 103 กม.ที่ 4+997) ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับบริเวณสี่แยกในลักษณะ             โคลเวอร์ลิฟ (Cloverleaf Interchange) ก่อสร้างทางลอดตามแนวเส้นทางโครงการขนาด 4 ช่องจราจร ออกแบบสะพานบนทางหลวงหมายเลข 103 ขนาด 4 ช่องจราจร ออกแบบช่องวนเลี้ยวขวา (Loop Ramps) สำหรับรถเลี้ยวขวาในแต่ละทิศทาง

 

*3) ทางแยกต่างระดับ (บริเวณจุดตัด ทล. 101 (จุดสิ้นสุดโครงการ)) ออกแบบสะพานบนทางหลวงหมายเลข 101 ขนาด 2 ช่องจราจร ถนนด้านล่างควบคุมด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร

 

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่เพื่อรองรับการเดินทางและภาคขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  อันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคและประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

----------------------------------------

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

Website : www.doh.go.th

Facebook : @departmentofhighway

Twitter : @prdoh1

--------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


'