f
กระทรวงคมนาคม ร่วมงาน Meet & Greet “Thailand Moving Together กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง”
ลงวันที่ 05/07/2565
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Meet & Greet “Thailand Moving Together กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง”
โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติในการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิก Thailand Pass
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศปลายทางทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่ง
ซึ่งช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 เข้าสู่โรคประจำถิ่นของประเทศไทย
ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานมีความพร้อมสำหรับการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว
สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ได้มีการเตรียมความพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกในทุกด้าน ทั้งสถานที่ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้ประกอบการ
โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทาง
และระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อจากท่าอากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสารและเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางเส้นทางระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังประเทศไทย
ซึ่งจะสามารถกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

'