f
คณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย เดินทางตรวจประเมินแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ลงวันที่ 28/06/2565

นายศุภโชค มีอำพล ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินฯ

และ นายชาติพงษ์ รตโนภาส (รส.ทล.14.1)

ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง

หัวหน้างานด้านวิศวกรรม และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ห้องประชุมแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา


'