f
คณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย เดินทางตรวจประเมินแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
ลงวันที่ 27/06/2565

นายศุภโชค มีอำพล ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินฯ

และ นายชาติพงษ์ รตโนภาส (รส.ทล.14.1)

ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง

หัวหน้างานด้านวิศวกรรม และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ห้องประชุมแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1


'