f
คณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย เดินทางตรวจประเมินแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
ลงวันที่ 27/06/2565

นายศุภโชค มีอำพล ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินฯ

และ นายชาติพงษ์ รตโนภาส (รส.ทล.14.1) ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯ

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง

หัวหน้างานด้านวิศวกรรม และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ห้องประชุมแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2


'