f
โครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมการให้บริการต้นแบบสำหรับหมวดทางหลวง (App MUAT)
ลงวันที่ 25/06/2565

นายธิติ  เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 ได้มอบหมายให้

นายศุภโชค  มีอำพล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 พร้อมคณะทำงาน

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำหรับหมวดทางหลวงในสังกัด

ประชุมเรื่อง โครงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการต้นแบบ สำหรับหมวดทางหลวง (App MUAT)

โดยมี ผอ.ขท.ทุกแขวง หัวหน้าหมวดทางหลวงต้นแบบ หท.ขท.ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุม ณ อาคารชั้น 3 ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14


'