f
คณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย เดินทางตรวจประเมินแขวงทางหลวงตราด
ลงวันที่ 22/06/2565

นายศุภโชค มีอำพล ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯ

แขวงทางหลวงตราด เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานด้านวิศวกรรม

และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด


'