f
คณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย เดินทางตรวจประเมินแขวงทางหลวงจันทบุรี
ลงวันที่ 21/06/2565

นายศุภโชค มีอำพล ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯ

แขวงทางหลวงจันทบุรี เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง

หัวหน้างานด้านวิศวกรรม และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ห้องประชุมแขวงทางหลวงจันทบุรี


'