f
คณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย เดินทางตรวจประเมินแขวงทางหลวงระยอง
ลงวันที่ 21/06/2565

นายศุภโชค มีอำพล ประธานคณะทำงานตรวจประเมินงานบำรุงทาง

งานอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจประเมินฯ

แขวงทางหลวงระยอง เพื่อตรวจประเมินฯ หัวหน้าหมวดทาง หัวหน้างาน

ด้านวิศวกรรม และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง


'