f
กรมทางหลวง ขยาย ทล.319 บ้านหนองบัวหมู - อำเภอพนมสารคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใกล้แล้วเสร็จ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกไปสู่พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
ลงวันที่ 14/03/2565
                กรมทางหลวง ขยาย ทล.319 บ้านหนองบัวหมู - อำเภอพนมสารคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใกล้แล้วเสร็จ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกไปสู่พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี - อำเภอพนมสารคาม ตอนบ้านหนองบัวหมู - อำเภอพนมสารคาม
ใกล้แล้วเสร็จ ระหว่าง กม. ที่ 22+300 - 47+765 ระยะทางยาวประมาณ 21.35 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและการก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 
ทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี - อำเภอพนมสารคาม ตอนบ้านหนองบัวหมู - อำเภอพนมสารคาม เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงระหว่าง 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก
ซึ่งมีความสำคัญในการเดินทางและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC) ไปสู่พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักเชื่อมโยงตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีกับอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก
เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น โดยปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี - อำเภอพนมสารคาม มีปริมาณจราจรค่อนข้างหนาแน่น และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาด้านจราจรและอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน และวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาขยายเส้นทางคมนาคมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
 
โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี - อำเภอพนมสารคาม ตอนบ้านหนองบัวหมู - อำเภอพนมสารคาม อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 ระหว่าง กม. ที่ 22+300 - 30+538 ระยะทางประมาณ 8.23 กิโลเมตร ผิวทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต และตอนที่ 2 ระหว่าง กม. ที่ 34+639 - 47+765 ระยะทางประมาณ 13.12 กิโลเมตร ผิวทางเป็นคอนกรีต ระยะทางประมาณ 21.35 กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ก่อสร้างขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป - กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) และบางช่วงขยายจาก 2 ช่องจราจร
เป็น 6 ช่องจราจร (ไป - กลับข้างละ 3 ช่องจราจร) ผิวทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลาง กว้าง 5.1 เมตร
รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง งบประมาณทั้งสิ้น 1,536,098,000 บาท
 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์เข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร เกิดการพัฒนาพื้นที่สองข้างทาง มีผลต่อการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของประชาชน
ทล. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่
สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'