f
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สาย บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว (ยกระดับพระราม 2) จำนวน 10 ตอน
ลงวันที่ 17/11/2564
กรมทางหลวง เปิดรายชื่อผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สาย บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว (ยกระดับพระราม 2) จำนวน 10 ตอน
คาดเซ็นสัญญาภายในปีนี้
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (ยกระดับพระราม 2) ระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ว่าขณะนี้กรมทางหลวงได้รายชื่อผู้รับจ้างครบทั้ง 10 สัญญาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน โดยมีแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี เพื่อเสริมศักยภาพระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ครอบคลุม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทุนมอเตอร์เวย์) วงเงิน 19,700 ล้านบาท ดังนี้
ตอน 1 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.20+295 – 22+474 ระยะทาง 2.179 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,757,675,000 บาท บจก.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ตอน 2 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.22+474 – 24+670 ระยะทาง 2.196 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,861,800,000 บาท กิจการร่วมค้ากรุงธน-ไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ตอน 3 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.24+670 – 25+734 ระยะทาง 1.064 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,910,300,000 บาท กิจการร่วมค้าวีเอ็น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ตอน 4 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.25+734 – 26+998 ระยะทาง 1.264 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,876,300,000 บาท บจก.กรุงธนเอนยิเนียร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ตอน 5 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.26+998 – 28+664 ระยะทาง 1.666 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,903,900,000 บาท บจก.บางแสนมหานคร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ตอน 6 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.28+664 – 29+772 ระยะทาง 1.108 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,865,000,000 บาท กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอเอสไอ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ตอน 7 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.29+772 – 31+207 ระยะทาง 1.435 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,868,300,000 บาท บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลีอปเมนต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ตอน 8 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.31+207 – 33+366 ระยะทาง 2.159 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,910,000,000 บาท กิจการร่วมค้าซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ตอน 9 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.33+366 – 35+511 ระยะทาง 2.145 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,859,870,000 บาท กิจการร่วมค้าซีเอ็มซี-ทีบีทีซี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ตอน 10 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.35+511 – 36+645 ระยะทาง 1.134 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,946,085,000 บาท กิจการร่วมค้าเอส.เค. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร มีรูปแบบเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 ขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับ โดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย บริเวณ กม. 20+295 ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม.36+645 ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกรมทางหลวงมีแผนดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ในส่วนของงานโยธาระยะที่ 2 ในช่วงปี 2564-2567 และงานติดตั้งระบบต่าง ๆ ในช่วงปี 2566-2567 โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในต้นปี 2568
ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.) หรือ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง โทร. 0 2354 0069

'