f
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทย
ลงวันที่ 12/11/2564

สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย


'