ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อPower Supply โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
62 โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23/06/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
63 โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 02/07/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
64 โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/05/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
65 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19/05/2563 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
66 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/01/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/01/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
69 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 29/11/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
70 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 27/11/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
71 ช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ web Conference 20/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
72 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
73 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสารอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 17/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
75 จ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า 03/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 88 รายการ