f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 03/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 2 ระหว่าง กม.270+348 - กม.270+908 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 03/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.337+890 - กม.338+650, กม.338+650 - กม.340+630 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตอน 1 ระหว่าง กม0.+000 - กม.1+075 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3158 ตอน แสนตุ้ง - หนองบัว ระหว่าง กม.18+650 - กม.19+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตอน 2 ระหว่าง กม.3+655 - กม.4+740 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.4+380 - กม.5+810 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 25/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.67+240 - กม.70+860 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 25/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.275+465 - กม. 275+950 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 06/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า-แปลงยาว ระหว่าง กม.0+850 - กม.3+250 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 29 จาก 29 รายการ