f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2562) 30/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส สำนักงานทางหลวงที่ 14
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก สำนักงานทางหลวงที่ 14
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
118 ซื้อวัสดุการเกษตร 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักงานทางหลวงที่ 14
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
120 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 106 ถึง 120 จาก 229 รายการ