f
การเลือกตั้งคณะผู้ปกครองการพักอาศัยชุมชน
ลงวันที่ 21/08/2566

นายชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 ประธานการรมการบ้านพัก

ได้มอบหมายให้ นางสาวนิรมล จิตตภานันท์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง คณะผู้ปกครองการพักอาศัยชุมชน

ตามระเบียบว่าด้วยการพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

โดยกำหนดการเลือกตั้ง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566

เวลา 10.00 น. - 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14


'